Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla PLE Yayınları tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan Verilerin Toplanma Amaçları ve Türü

Dijital içeriklerimizi etkili bir şekilde kullanabilmeniz için aşağıdaki verilerinizi topluyoruz ve üçüncü kişilerin erişemeyeceği güvenli bir ortamda saklıyoruz.

 • Kimlik bilgileri: Ad soyad ve kimlik numarası,
 • İletişim bilgileri: Telefon numarası ve e-posta adresi,
 • Konum bilgileri: İl, ilçe ve okul.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında bilgi talep eden kişileri bilgilendirmek için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi, hukuki, sözleşmesel ya da tabi olduğumuz iç ve dış prosedürlere ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve hukuken bağlayıcılığı olan ve yetkili resmi veya özel kurumlardan gelen taleplerin yanıtlandırılması kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 • Ürünlerimizden etkili bir şekilde yararlanmanızı sağlamak,
 • Uygun içeriklere güvenli bir şekilde erişebilmenizi sağlamak,
 • Yetkisiz kişilerin sizin adınıza işlem yapmasını önlemek.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.